KŁUSOWNICTWO


KŁUSOWNICTWO - zabijanie, chwytanie lub ściganie zwierzyny oraz łowienie ryb — bezprawnie, w sposób niedozwolony lub w niedozwolonym czasie i miejscu. Pojęcie kłusownictwa szczegółowo określają odpowiednie przepisy prawne (prawo łowieckie); do kłusownictwa łowieckiego zalicza się w Polsce m.in. polowanie bez przynależności do Polskiego Związku Łowieckiego, bez pozwolenia na broń i zezwolenia zarządcy lub dzierżawcy obwodu łowieckich, polowanie w czasie ochronnym, pozyskiwanie zwierzyny za pomocą wnyków, sideł itp., polowanie na terenach nie będących obwodami łowieckimi. Kłusownictwem. wędkarskim jest łowienie ryb w wodach otwartych bez karty wędkarskiej oraz m.in. nieprzestrzeganie czasów ochronnych, wymiarów łowionych ryb, pozyskiwanie ryb sposobami niedozwolonymi (np. ościeniami, materiałami wybuchowymi).

Leśni przestępcy doskonale znają zwyczaje swych ofiar i skrzętnie to wykorzystują. Przeważnie ustawiają wnyki na tzw. przesmykach, czyli ścieżkach regularnie uczęszczanych przez zwierzynę. Zwierzę wpada w sidła, zaczepia o nie łbem lub nogą, po czym umiera w strasznych męczarniach. Za kłusowanie można trafić do więzienia nawet na pięć lat, ale panuje powszechna opinia, mająca być swoistym usprawiedliwieniem, że do tego procederu popycha ludzi bieda, a niekiedy także... rodzinna tradycja."

Osobnym zagadnieniem jest problem wałesających się bezpańskich psów i kotów, które w olbrzymiej mierze zagrażają zwierzętom dziko żyjącym. Kontrowersyjne ale potrzebne przepisy weszły już w życie.

Kłusownictwo to naruszenie art. 52 prawa łowieckiego. Grozi za nie kara dwóch lat więzienia. Ustalone są także kary pieniężne za zabicie zwierząt. Za łosia i jelenia trzeba zapłacić 4 tys. zl, za dzika i sarnę - 2 tys. zł, za inną zwierzynę -1 tys. zł. 

Kłusownictwo jest zagrożone karą pozbawienia wolności i grzywny, ale sprawy często kończą się już na komisariacie. Policjanci wiedzą, że sąd umorzy sprawę „ze względu na znikomą szkodliwość czynu" . 

Nie przypominam sobie (autor), aby w sprawie o kłusownictwo zapadł wyrok skazujący na karę pozbawienia wolności. 

Ważną zagadnieniem w walce z kłusownictwem jest współdziałanie myśliwych, Straży Leśnej, Państwowej Straży Łowieckiej oraz Policji.

W ciągu jednego sezony na terenie okręgu szczecińskiego Państwowa Straż Łowiecka odnotowała znalezienie:

  • 7795 wnyków

  • 65 sztuk jeleni we wnykach

  • 219 dzików we wnykach

  • 405 saren we wnykach


Oto kilka porażających fotografii obrazujących działalność kłusowników:
 

Jeleń we wnyku "nadjedzony" przez lisy Sarna we wnyku
   
Pozostałości po "skłusowanym" jeleniu Skłusowana sarna wraz z nienarodzonym młodym
   
Sarna we wnyku Jeleń znaleziony we wnyku
   
Jeleń znaleziony we wnyku Zastawiony przez kłusownika wnyk
   
Zabezpieczone narzędzia kłusowników tzw "żelaza" Znalezione  przez członków KŁ ŻUBR w Szczecinie wnyki 

Fundamentalnym zagadnieniem jest właściwa edukacja społeczeństwa, a w szczególności dzieci i młodzieży. Członkowie koła łowieckiego ŻUBR w Szczecinie na terenie swojego obwodu (Resko i okolice) - prowadzą w szkołach wraz z nauczycielami przedmiotów przyrodniczych - spotkania i prelekcje, mające na celu przybliżenie działalności myśliwych, poprzez  prezentowanie poglądów kształtujących  właściwy stosunek do przyrody. 

Wszystkie materiały zawarte w tym serwisie, są moją własnością lub osób, które wyraziły zgodę na ich zamieszczenie. Zabrania się zapożyczania, kopiowania części bądź całości bez uprzedniego kontaktu.

 

 

strona główna

 

 

autor: Ryszard Łosiniecki